مركز تخصصی نماز
www.qunoot.net
چیزهایی كه نماز را باطل می كند
  صفحه اول -> آداب نماز
چاپ صفحه
ارسال صفحه براي دوستان
چیزهایی كه نماز را باطل می كند1389-9-18

 

عبدالرحیم موگهى

به چیزهایى كه نماز را باطل مى كنند و از بین مى برند <مُبطِلات نماز> مى گویند. اگر یكى از این كارها را درنمازمان انجام دهیم , باید نماز را دوباره بخوانیم . برخى از مبطلات نماز عبارتند از:

اول :

آنكه در بین نماز یكى از شرطهاى آن از بین برود; مثلاً(۱) (نمازگزار) در بین نماز بفهمد مكانش غصبى است (پس از: م ۱۱۴۸.

دوم :

آنكه در بین نماز, عمداً یا سهواً یا از روى ناچارى , چیزى كه وضو یا غسل را باطل مى كند پیش آید; مثلاًبَول (ادرار) از او بیرون آید... (پیش از: م ۱۱۴۹.

سوم :

از مبطلات نماز آن است (۲) كه عمداً یا از روى فراموشى پشت به قبله كند, یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد, بلكه اگر عمداً به قدرى برگردد كه نگویند رو به قبله است , اگرچه به طرف راست یا چپ نرسد(۳) نمازش باطل است (پیش از: م ۱۱۵۳

چهارم :

از مبطلات نماز آن است (۴) كه عمداً كلمه اى را بگوید كه داراى معنا باشد, خواه یك حرف باشد یابیشتر و قصد معنا بكند نمازش باطل است , و اگر سهواً بگوید نماز باطل نمى شود(۵) (پس از: م ۱۱۵۳.

پنجم :

از مبطلات نماز(۶) خندهء با صدا و تَرجیع (۷) است , و بنابر احتیاط واجب خندهء باصدا اگرچه ترجیع نداشته باشد و عمدى باشد, و چنانچه سهواً هم با صدا بخندد به طورى كه صورت نماز از بین برود نماز باطل است , ولى لبخند, نماز را باطل نمى كند (پیش از: م ۱۱۷۳.

ششم :

از مبطلات نماز شك در ركعتهاى نماز دو ركعتى یا سه ركعتى یا شك در دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى است (۸) (پس از: م ۱۱۷۷.

هفتم :

از مبطلات نماز آن است كه رُكن نماز(۹) را عمداً یا سهواً كم یا زیاد كند, یا چیزى را كه ركن نیست عمداً كم یا زیاد نماید(۱۰) (پیش از: م ۱۱۷۸.

پنج چیز دیگر نیز از مبطلات نماز هستند. براى دانستن آنها به رسالهء توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه كنید.

یادآورى شكستن نماز واجب از روى اختیار(۱۱) حرام است (۱۲), ولى براى حفظ جان (۱۳) و مال و جلوگیرى از۳رر(۱۴) مالى یا بدنى مانعى ندارد (م ۱۱۸۱.

________________________________________

۱ـ تبریزى : مثلاً در بین نماز بفهمد لباسش كه ساتِر (پوشاننده ) است غصبى است (م ۱۱۳۵ زنجانى : مثلاًدر بین نماز مالك لباس از رضایت خود برگردد, و در نتیجه لباسش غصبى گردیده , بنابراین به احتیاط واجب نمازش باطل مى شود (م ۱۱۳۵.

۲ـ بهجت : آنكه عمداً با تمام بدن به پشت سر, یعنى بیش از سمت راست و چپ توجه كند, و اگر فقط باصورت به طرف راست یا چپ توجه كند نمازش باطل نمى شود. و همچنین اگر صورتش رو به قبله بوده و با بقیه ء];ب ب ّّبدن به راست یا چپ توجه نماید نمازش صحیح است , و اگر عمداً با تمام بدن به راست یا چپ و یا فقط باصورت به پشت سر توجه نماید, بنابر اَظهَر و اَحوَط نمازش باطل است . و اگر سهواً و یا از روى فراموشى باشدمانعى ندارد در اوّلى و محل احتیاط است در دومى . (پس از: م ۹۲۸.

۳ـ مكارم : عبارت (اگر چه به طرف راست یا چپ نرسد) در رسالهء ایشان دیده نشد (م ۱۰۱۰.

۴ـ بهجت : آنكه عمداً كلمه اى بگوید كه دو حرف یا بیشتر داشته , حتى اگر بى معنا باشد, و یا اینكه یك حرف یا بیشتر بوده , ولى معنا داشته باشد (پیش از: م ۹۲۹ تبریزى : از مبطلات نماز آن است كه عمداً كلمه اى بگوید كه یك حرف یا بیشتر باشد, اگرچه معنا هم نداشته باشد (پیش از: م ۱۱۴۱ مكارم : از مبطلات نماز آن است كه عمداً حرف بزند, حتى یك جمله یا یك كلمه , حتى كلمهء دو حرفى مانند <من > و <ما>, بلكه بنابر احتیاطاگر دو حرف معنادار هم نباشد نماز باطل است (و) منظور از احتیاط در مبطلات نماز آن است كه نماز را تمام كرده , بعد اعاده كند (و دوباره بخواند) (م ۱۰۱۲ زنجانى : از مبطلات نماز آن است كه عمداً لفظى بگوید كه دوحرف یا بیشتر باشد, اگرچه معنا هم نداشته باشد, ولى اگر سهواً بگوید نماز باطل نمى شود (پس از: م ۱۱۴۰.

۵ـ تبریزى : ولى لازم است بعد از نمار, سجدهء سهو به جا آورد (م ۱۱۴۱.

۶ـ بهجت : از مبطلات نماز, عمداً قَهقَهه كردن , یعنى خندیدن شدید, ولى اگر سهواً یا از روى فراموشى قهقهه كرد نمازش صحیح است , و اگر كسى با صدا بخندند ولى به حدّ قهقهه نرسد, در صورتى كه مقدمهء خندیدن به اختیار و توجه او بوده است بنابر اظهر نمازش باطل است , وگرنه باطل بودن نماز مطابق احتیاط است كه نماز راتمام كرده و بعد, از روى احتیاط دو مرتبه اعاده نماید (پیش از: م ۹۴۶ تبریزى : از مبطلات نماز خندهء باصدا وعمدى است , و چنانچه عمداً بى صدا و یا سهواً با صدا بخندد, ظاهر این است كه نمازش اشكال ندارد (پیش از:م ۱۱۶۰ مكارم : از مبطلات نماز خندهء عمدى و با صداست و همچنین خنده اى كه در آن بى اختیار باشد, اماتبسّم و لبخند نماز را باطل نمى كند هر چند عمدى باشد. و نیز خندهء سهوى به گمان اینكه در حال نماز نیست موجب باطل شدن نماز نمى شود (م ۱۰۳۱ زنجانى : از مبطلات نماز خندهء باصدا و عمدى است , و چنانچه عمداً بى صدا یا سهواً ـ باصدا یا بى صدا) بخندد, ظاهر این است كه نمازش اشكال ندارد...(پس از: م ۱۱۵۹.

۷ـ ترجیح گردانیدن صدا در گلو.

۸ـ تبریزى : در صورتى كه نمازگزار در حال شك باقى باشد, یا مقدارى از نماز را در حال شك به جا آورد(پس از: م ۱۱۶۴ زنجانى : در صورتى كه نمازگزار در حال شك باقى باشد (پس از: م ۱۱۶۴.

۹ـ پنج چیز از واجبات نماز, یعنى نیّت , تكبیرهالاحرام , قیام متصل به ركوع , یعنى ایستادن پیش از ركوع ,ركوع و دو سجده را <ركن نماز> مى نامند, و به این پنج چیز <واجبات ركنى > مى گویند. و بقیهء واجبات نماز را كه ركن نیستند <واجبات غیرركنى > مى نامند.

۱۰ـ تبریزى : و زیادى تكبیرهالاحرام سهواً مبطل نماز نیست (پیش از: ۱۱۶۵ زنجانى : از مبطلات نماز آن است كه ركن نماز را عمداً یا سهواً كم كند, یا چیزى را كه ركن نیست عمد كم نماید, یا چیزى را عمداً در نماز زیادكند یا ركوع را سهواً زیاد كند و حكم زیاد كردن دو سجده از یك ركعت در مسألهء ۱۱۱۸گذشت (پیش از:م ۱۱۶۵.

۱۱ـ تبریزى : بنابر احتیاط واجب حرام است (م ۱۱۶۸.

۱۲ـ مكارم : شكستن نماز واجب عمداً بنابر احتیاط جایز نیست . (م ۱۰۴۱.

۱۳ـ قید (حفظ جان ) در رساله هاى مراجع دیگر دیده نشد.

۱۴ـ مكارم : و جلوگیرى از ضرر قابل توجه مالى یا بدنى مانعى ندارد (م ۱۰۴۱.

 

عناوین موضوعات
  صفحه اولاخبارمعرفی مركزبانك نماز اثارواسرار نمازآداب نمازروايات نمازآيات نمازنماز اولیاء وابرارمناسبتهانماز و خانوادهشیوه‌های دعوتسایت های اسلامیپرسش وپاسخ نمازكتابشناسي نمازداستان هاي نماز اخبار مركزاحكام نمازاشعار نمازمسجدرادیو اینترنتی آموزش نمازسایت جدید مركز تخصی نمازگالريدفتر ميهمانانتماس با ماجستجومدیریت
بانك نماز
» كتاب شناسي نماز
» نرم افزار
» مقالات
كتابشناسي نماز
» كتاب شناسي نماز
» كتابشناسی نماز2
» متن كامل تفسير نور به صورت PDF
» حضور قلب در نماز
داستان هاي نماز
» داستان هاي از نماز
» داستان هاي زيبا در باره نماز
» داستانهاى شيرين از نماز شب
» شیرین‌ترین نمازی كه خواندم این است
احكام نماز
» احكام وضو
» احكام تيمّم
» احكام نماز ميّت
» دستور نماز عيد فطر و قربان
اشعار نماز
» وضو
» شعر افعال نماز
» بشتابید -بشتابید ثبت نام شروع شد
» شعر تیمم
رادیو اینترنتی
» رادیو شیعه
» رادیو معارف
» رادیوقران
قسمت اداری
نام کاربري :
رمز عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده ايد؟

خبرنامه
  
اشتراک قطع اشتراک
 RSS